Menu

Algemene Voorwaarden Webshop

1. DEFINITIES

1.1 Crystal Clear Skincare Benelux (hierna: “CCSB”): Caralinda bvba met vennootschapszetel te 2170 Merksem, Laarsebaan 80 en met ondernemingsnummer 0479.957.186
1.2 Website: www.crystalclearskincare.eu
1.2 Producten: Alle producten die op de Website vermeld staan en online aangekocht kunnen worden.
1.3 Koper: de consument die een bestelling plaats of wil plaatsen via het online bestelproces op de Website.
1.4 Verzendbevestiging: de e-mail waarbij CCSB bevestigt dat de bestelling van een Product aanvaard is en dat het Product verzonden is.
1.5 Contract: de koopovereenkomst die tot stand komt tussen CCSB en de Koper

2. TOEPASSINGSGEBIED EN INFORMATIE
2.1 Deze pagina bevat de Algemene Voorwaarden waaronder CCSB elk van de Producten aan de Koper online aanbiedt, verkoopt en levert.
2.2 De Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op elke overeenkomst gesloten tussen CCSB en de Koper vanaf de online bestelling van één of meerdere Producten. Gezien CCSB een webwinkel is, bevinden de Algemene Voorwaarden zich op de website en zijn Kopers hierdoor automatisch gebonden.
2.3 Gelieve deze Algemene Voorwaarden grondig te lezen vooraleer Producten van onze Website te bestellen.
2.4 Door een van onze Producten te bestellen, erkent de Koper kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ze te hebben aanvaard.
2.5 CCSB is bereikbaar alle dagen van 9.00 uur tot 16.00 uur op het telefoonnummer +32 3 26 85 39.

3. VEREISTEN OM ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN
Als de Koper Producten via de Website wenst aan te aankopen, moet hij:
3.1  een geldig e-mailadres opgeven.
3.2  beschikken over één van deze betaalwijzen: overschrijving of Pay Pal.
3.3  minstens 18 jaar oud zijn.
3.4  enkel producten kopen voor eigen gebruik of als geschenk.
3.5  een online gebruikersaccount aanmaken waarmee aankopen bekeken kunnen worden  en gebruikersinformatie aangepast kan worden. Deze informatie  kan ook aangepast worden door een e-mail te sturen naar  shoponline@crystalclearskincare.eu

4. HOE HET CONTRACT TUSSEN DE KOPER EN CCSB TOT STAND KOMT
4.1 De Koper plaatst zijn bestelling via het online bestelproces en door op de knop ‘bestelling plaatsen’ te klikken. Na het plaatsen van een bestelling krijgt hij een e-mail van CCSB om te bevestigen dat de bestelling goed is ontvangen, dat het geld van de Koper van zijn betaal- of Pay Pal rekening is gehaald en wat het referentienummer voor de bestelling is. Dit betekent echter niet dat de bestelling aanvaard is. De bestelling is een aanbod van de Koper aan CCSB om een product te kopen. Elke bestelling moet door CCSB aanvaard worden en CCSB bevestigt die aanvaarding door een e-mail te sturen met de bevestiging dat het Product verzonden is (hierna: “Verzendbevestiging”). Het Contract komt pas tot stand als CCSB de Verzendbevestiging verstuurd heeft.
4.2 Het Contract betreft alleen de Producten waarvan de verzending bevestigd is in de Verzendbevestiging. CCSB is niet verplicht enig ander Product te leveren dat deel zou hebben uitgemaakt van uw bestelling, tot het moment waarop we daarvoor een (aparte) Verzendbevestiging hebben toegestuurd.
4.3 CCSB behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden als het Product niet beschikbaar is, als er geen betaling mogelijk is via de Koper zijn betaal- of Pay Pall rekening, of als CCSB een fout ontdekt aan het Product of de prijs. In deze gevallen stuurt CCSB u een e-mail ter bevestiging van de niet aanvaarding.
4.4 Als de Koper vragen heeft over zijn bestelling kan hij contact opnemen via e-mail naar het adres: shoponline@crystalclearskincare.eu

5. GEBRUIK VAN EEN ACCOUNT
CCSB vraagt de Koper alle redelijke acties te ondernemen om te voorkomen dat zijn account door een onbevoegde derde wordt gebruikt. Als de Koper denkt dat er sprake is van onbevoegd gebruik van zijn account, moet hij CCSB hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via e-mail naar het adres: shoponline@crystalclearskincare.eu

6. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
6.1 Bestellingen worden binnen maximaal 8 dagen na de Verzendbevestiging verstuurd, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn. CCSB is niet verantwoordelijk voor enige vertraging bij de levering.
6.2 CCSB levert pas wanneer zij alle nodige gegevens van de Koper ontvangen heeft, alle noodzakelijke formaliteiten vervuld zijn en de integraal verschuldigde aankoopprijs ontvangen heeft.
6.3 Er wordt een vaste verzendkost gehanteerd. Zie schema verzendkosten bij betalingsoverzicht.
6.4 Leveringen vinden steeds plaats op het door de Koper oorspronkelijk opgegeven adres, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. PRIJZEN
7.1 De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De kosten voor het verzenden worden aan het totaalbedrag toegevoegd, zoals beschreven in het schema voor de verzendingskosten.
7.2 De prijzen kunnen op ieder moment veranderd worden, maar deze veranderingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor al een Verzendbevestiging is verstuurd.
7.3 Er staat een grote hoeveelheid Producten op de Website en het is altijd mogelijk dat er ondanks onze inspanningen verkeerd geprijsde Producten op de Website staan. Normaal gezien controleert CCSB de prijs tijdens de verzendprocedure. Als de prijs van een Product lager is dan de online aangeven prijs, rekent CCSB de lagere prijs aan als het Product aan u wordt overgedragen. Als de prijs van een Product hoger is dan de op de Website aangegeven prijs, contacteert CCSB u voor instructies vóór het product verzonden wordt, of wordt de bestelling geweigerd en de Koper hiervan op de hoogte gebracht.
7.4 Als de verkeerde prijs duidelijk een vergissing is en gemakkelijk door de Koper aanzien kan worden voor een foutieve prijs, is CCSB niet verplicht de Koper het Product aan te bieden aan de verkeerde (lagere) prijs, ook niet als al een Verzendbevestiging werd verstuurd.
7.5 Een mogelijk kortingstarief geldt slechts gedurende de op de webshop vermelde periode. Na afloop van de vermelde periode vervalt het kortingstarief.

8. BETALINGEN
8.1 Betalingen moeten altijd gebeuren in euro tenzij anders overeengekomen.
8.2 De plaats van uitvoering van iedere betalingsverbintenis van de Koper aan CCSB is op de zetel van CCSB. De schulden van de Koper zijn dus draagbaar.
8.3 Aankopen zijn gelimiteerd tot een maximum bedrag van 400,00 €. Dit bedrag houdt tevens rekening met openstaande bedragen uit vroegere bestellingen
8.4 Mogelijke kosten die gepaard gaan met de betaling vallen ten laste van de Koper.
8.5 Aangekochte Producten via de Webshop moeten altijd op voorhand betaald worden op de manier zoals door CCSB gevraagd (zie punt 3.2).
8.6 Bestelde Producten kunnen slechts worden verzonden als de Koper het verschuldigde bedrag volledig betaald heeft. De Koper kan geen rechten doen gelden op de betreffende bestelling zolang de overeenkomstige betaling niet volledig werd ontvangen door CCSB.

9. HERROEPING EN RETOURBELEID
9.1 De Koper mag het Contract herroepen om welke reden dan ook en zonder opgave daarvan. Hij kan zijn herroepingsrecht uitoefenen mits CCSB hiervan per e-mail (shoponline@crystalclearskincare.eu) op de hoogte worden gesteld, binnen 14 dagen na:
– de dag waarop de Koper het Product fysiek hebt ontvangen;
– de dag waarop de Koper het laatste Product fysiek hebt ontvangen indien de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek heeft ontvangen indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
9.2 De Koper zendt de Producten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij de beslissing om het Contract te herroepen overeenkomstig artikel 9.1 heeft meegedeeld, terug. De termijn is in acht genomen wanneer u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
9.3 In geval van herroeping zal de prijs van de Producten volledig aan de Koper worden terugbetaald als de geretourneerde Producten ongeopend zijn en in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten van het terugzenden zijn steeds volledig ten laste van de Koper.
9.4 Als het Product gebreken vertoont, mag de Koper dit melden en het Product retourneren conform de wijze en termijnen vermeld in punt 9.1 en 9.2. CCSB biedt de Koper naar zijn keuze vermeld op het retourformulier een nieuw Product aan of zijn geld terug, en betaalt de kosten van het verzenden en retourneren. Dit geldt enkel als er niets aan het Product ontbreekt.
9.5 Retourzendingen dienen te gebeuren aan het adres van de vennootschapszetel van CCSB, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders gevraagd.
9.6 Wanneer de Koper een Product aan CCSB retourneert, o.w.v. herroeping dan wel gebreken aan het Product, moet hij het retourformulier invullen dat bij het verzendformulier zit dat hij ontvangt als het Product aan hem geleverd wordt.
9.7 Wanneer de Koper een Product aan CCSB retourneert, o.w.v. herroeping, dan wel gebreken aan het Product, zal CCSB het geretourneerde Product controleren en de Koper binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte stellen van de eventuele terugbetaling.
9.8 Terugbetalingen gebeuren onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Koper tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij hij uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat hij als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten heeft. Het verschuldigde bedrag wordt zo snel mogelijk verwerkt en in ieder geval binnen 30 dagen nadat we de melding inzake uitoefening van het herroepingsrecht ontvingen of nadat CCSB de Koper per e-mail liet weten dat hij recht heeft op terugbetaling voor het Product met gebreken.
9.9 Als de Koper niet handelt conform punt 9.1, 9.2 en 9.3, heeft hij geen recht op herroeping of het doen gelden van klachten voor gebreken. In voorkomend geval kan er uiteraard ook geen sprake zijn van terugbetaling of vervanging van de Producten.

10. ONZE AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Het bedrag waartoe de aansprakelijkheid van CCSB zich uitstrekt in verband met elk Product dat via de Website gekocht is, beperkt zich tot de aankoopprijs van dit Product.
10.2 CCSB is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot verlies van inkomsten of omzet, verlies van activiteiten, verlies van winst of contracten of voor elk ander indirect of consequentieel verlies of schade, van welke aard dan ook en hoe deze ook ontstaan is, of deze nu is veroorzaakt door wangedrag (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anders, ook al was deze te voorzien.
10.3 Deze bepaling 10 vormt geen uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van CCSB:
10.3.1 Onder artikel VI 83, 13° WER en dus voor grove fout of opzet;
10.3.2 Voor fraude of frauduleuze misrepresentatie; of
10.3.3 Voor elk geval waarin het onwettig voor CCSB zou zijn om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.

11. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE
Als u de Website gebruikt, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. We nemen met u contact op via e-mail, of we geven u informatie door berichtgeving op de Website of Facebookpagina. Ten aanzien van het Contract stemt u in met deze elektronische manier van communiceren en erkent u dat alle contracten, berichtgeving, informatie en andere communicatie die we u elektronisch aanbieden, in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

12. KENNISGEVINGEN
Alle kennisgevingen van de Koper aan CCSB moeten ons bezorgd worden op het in punt 1.1. genoemde adres, of per e-mail aan shoponline@crystalclearskincare.eu. CCSB stuurt kennisgevingen naar het door de Koper bij de bestelling opgegeven e-mail- of postadres. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: onmiddellijk na plaatsing op de Website of Facebookpagina van CCSB, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen nadat een brief is gepost. Om te bewijzen dat een kennisgeving is verzonden, volstaat het dat een brief correct was geadresseerd, juist gefrankeerd en verzonden is en dat een e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde verzonden is.

13. OVERMACHT
13.1 CCSB is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de hindering of vertraging in de uitvoering van haar plichten van een Contract als dit toe te schrijven is aan een oorzaak waarop zij redelijkerwijs geen controle kan uitoefenen.
13.2 De uitvoering van een Contract door CCSB wordt opgeschort gedurende de periode dat de overmacht voortduurt en CCSB kan de uitvoering uitstellen zolang deze periode voortduurt. CCSB zal, zonder enige garantie, redelijke inspanningen leveren om een einde te maken aan de situatie van overmacht of trachten een oplossing te vinden zodat de verplichtingen van het Contract toch kunnen nagekomen worden, ondanks de overmacht.

14. KLACHTEN
14.1Als de Koper een klacht heeft over de Website of één van de Producten, dan kan hij schriftelijk contact met CCSB opnemen op het in punt 1.1 vermelde postadres. Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld worden klachten aan ons gericht d.m.v. een per post aangetekende brief.
14.2 Mogelijke klachten schorten de betalingsverbintenissen van de Koper niet op.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle op de Website beschikbare inhoud wordt beschermd door Belgische en internationale wetten inzake intellectuele eigendomsrechten. De tekens, logo’s en merken op de Website, zijn geregistreerde en ongeregistreerde merken en worden door Belgische en internationale wetten inzake intellectuele eigendom beschermd. Behalve zoals in punt 16 hieronder beschreven, of zoals volgens de geldende wettelijke bepalingen, mogen de inhoud, de tekens, logo’s en merken of enig ander deel van de Website niet geheel of gedeeltelijk gebruikt, hergebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, geopend, gewijzigd of op een andere manier gebruikt worden, voor welk doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

16. LICENTIE OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN
CCSB verleent u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de Website voor persoonlijk gebruik in te zien. U hebt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de homepage van de Website te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofd gebruik van de website beëindigt de beperkte licentie zoals beschreven in dit punt 16 zonder uitsluiting van andere wettelijk geoorloofde maatregelen.

17. PRIVACY
De persoonlijke gegevens van Koper (zoals naam, voornaam, adres, enz.) worden enkel verzameld met als doel het Contract aan te gaan en de Producten te kunnen leveren. Deze gegevens zullen maar voor beperkte tijd bewaard worden en in ieder geval niet langer dan voor het doel van de verwerking. De gegevens zullen o niet aan derden worden meegedeeld en zullen ook niet voor rechtstreekse marketingdoeleinden worden gebruikt. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft de Koper het recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De Koper kan zijn recht op toegang, verbetering en/of verwijdering van zijn persoonsgegevens kosteloos uitoefenen en door een aangetekende brief te richten aan CCSB.

18. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere websites met een link naar of van de Website van CCSB. Links die op de Website staan, zijn er alleen voor gemak van de Koper en zijn geen aanbeveling van CCSB voor de betreffende inhoud, product, dienst of leverancier. Het klikken op of van websites van derden is geheel voor eigen risico.

19. GEHELE OVEREENKOMST
Deze bepalingen en voorwaarden en elk document waarnaar hierin expliciet wordt verwezen, vertegenwoordigen het gehele Contract tussen de Koper en CCSB en vervangt iedere voorafgaande overeenkomst, afspraak of regeling tussen de Koper en CCSB, zowel mondeling als schriftelijk.

20. RECHT DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN AAN TE PASSEN
CCSB heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden en bepalingen, wanneer de noodzaak hiertoe blijkt, aan te passen.

21. DEELBAARHEID
De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige  bepalingen of het overige gedeelte onverlet. De Koper en CCSB verbinden zich ertoe om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige, uitvoerbare en afdwingbare bepaling die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

22. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER22.1 Alle contracten tussen de Koper en CCSB (inbegrepen haar totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en (postcontractuele) gevolgen) zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
22.2 De Koper en CCSB regelen eventuele geschillen bij voorkeur minnelijk.
22.3. In geval een geschil tussen de Koper en CCSB voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de rechtbanken te 2170 Antwerpen (inhoudende het vredegerecht 10e kanton Antwerpen, de rechtbank van  koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen en de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen). De plaats van uitvoering van iedere betalingsverbintenis van de Koper aan CCSB is conform punt 8.2 immers op de zetel van CCSB. Deze regel geldt behoudens toepassing van de specifieke exclusieve bevoegdheden voor bepaalde afdelingen binnen het arrondissement Antwerpen.